Slovník po stránkach

Slovník cudzích slov so slovami a ich definíciami v štýle klasického slovníka.

Str 1

-pathia -

označenie pre ochorenie, chorobný stav

-scopia -

-skopia, vyšetrovanie zrakom

a -

záporová predpona, napr. alogický = nelogický

á -

po kusoch, za (po x kusoch, za y korún)

a capella -

spev bez sprievodu nástrojov; skladba interpretovaná hudobníkmi unisono

a contrario -

v protiklade

a dato -

odo dňa vydania alebo vystavenia, napr. účtu

á jour -

nemeškať, k určitému dátumu, byť hotový s prácou

á la -

ako, podľa, na spôsob...

a limine -

od začiatku, zásadne

a posteriori -

zo skúseností, podľa skúsenosti

a potiori -

poradie podľa dôležitosti

a priori -

čo je vopred dané, pred získaním skúseností, len z rozumových dôvodov

a rivederci -

taliansky pozdrav: do videnia

a tempo -

v hudbe: v pôvodnom tempe

a tergo -

odzadu

a vista -

bez lehoty, netermínovaný (inkaso, zmenka, vklad)

A-V blok -

jedna z foriem porúch srdcového rytmu

aak -

riečny nákladný čln

ab -

initio od začiatku

ab origine -

od počiatku; pôvodom

ab ovo -

od začiatku, od vajca

abája -

tmavý plášť arabských žien zahaľujúci celé telo

abaka -

tzv. manilské konope, textilná surovina z vlákien filipínskeho banánovníka

abakteriálny -

ktorý je alebo prebieha bez účasti baktérií

abakteriálny -

bez prítomnosti baktérii

abakus -

doska na hlavici stĺpa; staroveká počítacia tabuľka, počítadlo

abandon -

vzdanie sa poistenej veci alebo práva za náhradu

abandonovať -

prenechať štátu dovážaný tovar namiesto úhrady cla

abatiša -

predstavená ženského kláštora niektorých rádov rímskokatolíckej cirkvi

abaton -

nezasväteným neprístupná časť chrámového areálu

abaxiálny -

odvrátený od stonky, od osi

abázia -

neschopnosť chodiť

abažúr -

tienidlo na lampu; šikmé okno pod stropom

abbé -

kňazský titul vo Fra., duchovný bez cirkevného úradu; označenie vychovávateľa v šľachtických rodinách

abcoulomb -

jednotka pre elektrický náboj, značka aC

abd -

v mohamedánskych krajinách sluha a ctiteľ boha, neskôr súčasť arabských

abdikácia -

vzdanie sa štátnej funkcie, úradu a pod.

abdikovať -

vzdať sa trónu, vysokej funkcie či úradu

abdómen -

brucho; zadoček hmyzu

abdominálny -

brušný

abdukcia -

odtiahnutie, napr. paže od tela; odchýlenie, upaženie

abdukcia -

odtiahnutie, pohyb smerom preč od tela

aberácia -

odchýlka od normálneho stavu organizmu; chyba optickej šošovky prejavujúca sa dúhovým sfarbením; omyl páchateľa čo do predmetu trestného činu; chromozómová mutácia

abgébovať sa -

špiniť sa s niekým; strácať čas zbytočným konaním

abiogenéza -

samoplodenie, nesprávna predstava o vzniku života z neživého

abiogénny -

bez účasti živých organizmov

abionóza -

fyzikálnymi a chemickými vplyvmi vyvolaná chyba rastlín

abiotický -

neživý, neschopný života; týkajúci sa anorganickej zložky prírody

abiturient -

absolvent školy; študent krátko pred a po záverečnej skúške

abjudikácia -

odmietnutie žaloby súdom; rozhodnutie súdu

abjurácia -

verejné zrieknutie sa viery alebo učenia pod prísahou; krivá prísaha

ablácia -

odnos sypkých zemín vetrom; povrchové roztápanie snehu alebo ľadovca; chirurgický zákrok na povrchu tela; patologické odlúpnutie

ablaktácia -

odstavenie mláďaťa; spôsob šľachtenia rastlín

ablatív -

6. pád skloňovania, vyjadrujúci odluku, východisko deja

ablaut -

striedanie samohlások v slovách s rovnakým koreňom

ablefária -

chýbanie rias, mihalníc

ablegácia -

vypovedanie, vyobcovanie, exkomunikácia

abnormalita -

nepravidelnosť, odchýlka od normálu, zvláštnosť, odlišný

abnormný -

abnormálny

abolícia -

zrušenie zákona; zastavenie súdneho konania udelením milosti

abolicionista -

stúpenec abolicionizmu

abolicionizmus -

hnutie za zrušenie zákona; hnutie za zrušenie otroctva v USA začiatkom 19. storočia; hnutie za zrušenie trestu smrti

abonent -

predplatiteľ, napr. novín či koncertov

abonentka -

preukážka predplatiteľa

abonnement -

predplatné, subskripcia

abonovať -

predplácať si

abordáž -

uviazanie lode u brehu; zrážka lodí; spôsob boja na mori, pri ktorom sa nepriateľské lode spojili a začal sa boj muža proti mužovi

aborigén -

domorodec, pôvodný obyvateľ

abortácia -

zakrpatenie, chradnutie

abortér -

kto vykonáva potraty

abortívny -

spôsobujúci potrat; zakrpatený nedostatočne vyvinutý

abortívum -

látka vyvolávajúca potrat alebo urýchľujúca nástup pôrodu

abrahamita -

člen východočeskej kresťanskej sekty v 17. a 18. storočí

abrahámoviny -

päťdesiate narodeniny

abrakadabra -

stredoveké magické zaklínacie slovo; výmysel

abraxas -

magické slovo s číselnou hodnotou 365; koptické označenie božstva

abrázia -

obrúsenie, zoškrabovanie, napr. morského pobrežia príbojom; lekársky výškrab; obrusovanie zubov

abrazívny -

brúsiaci, brusný

abrazívum -

veľmi tvrdá látka používaná na brúsenie, rezanie a vŕtanie

abreakcia -

odreagovanie vybitím napätia, uvoľnenie napätia; odreagovanie, katarzia

abreografia -

röntgenové snímkovanie hrudníka, tzv. štítkovanie

abreviatúra -

tvorenie slov skracovaním; skratka

abrogácia -

zrušenie zákona novým zákonom; derogácia

abrupcia -

odtrhnutie svalu alebo šľachy; zlomenie, ulomenie zuba; odlúčenie placenty

abruptný -

úsečný, náhly

abscedovať -

zhnisať, hnisať

abscisa -

vodorovná z dvoch na seba kolmých súradníc

abscisia -

oddelenie, odňatie, opadávanie

absencia -

neprítomnosť, napr. v škole alebo na pracovisku; neprítomnosť javu, vlastnosti alebo entity; náhla krátka strata vedomia alebo pamäte

absentér -

človek s častými absenciami

absentizmus -

vymeškávanie účasti bez uvedenia dôvodu; zanechanie majetku majiteľom

absentovať -

byť neprítomný, mať absenciu

absiemens -

jednotka pre vodivosť, značka aS

absint -

silný likér trpkej chuti vyrábaný z paliny

absolúcia -

upustenie od výkonu právoplatne vyhláseného trestu; rozhrešenie, odpustenie hriechov

absolutista -

samovládca; stúpenec absolutizmu neoprávnené

absolutistický -

usilujúci o samovládu; podporujúci absolutizmus

absolutizácia -

nadradzovanie nad podmienky; zovšeobecňovanie, často

absolutizmus -

neobmedzená vládna moc jednotlivca, samovláda

1 ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 735 Ďalšia

Ak sa Vám projekt páči, podporte ho zdieľaním alebo LIKE-om na Facebook-u. Ďakujeme!